Sut mae gwneud cais

Mae Prifysgol Aberystwyth yn berchen ar, neu’n rheoli, oddeutu 3,500 o ystafelloedd yn ei neuaddau preswyl.

 

 

Pryd y galla i wneud cais am lety?

Bydd y dyddiadau y bydd ceisiadau am lety yn agor i'w gweld ar ein tudalen Myfyrwyr Newydd, neu os ydych eisoes yn fyfyriwr, ar ein tudalen Myfyrwyr Presennol.

Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen gais, gofynnir ichi nodi eich dewisiadau llety yn nhrefn blaenoriaeth. Felly, cyn ichi wneud cais am lety, ewch ati i fwrw golwg dros y gwahanol opsiynau sydd gennym ar ein tudalen Opsiynau Llety. Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys ystafelloedd safonol lle byddwch yn rhannu'r ystafell ymolchi ag eraill, ystafelloedd en-suite a stiwdios sydd ar wahân i bawb arall.

Sut mae gwneud cais am lety?

Cam 1 - Y Porth Llety

Mewngofnodwch i'r Porth Llety lle cewch hyd i'n ffurflen gais ar-lein.

Mae'r Porth Llety yn wasanaeth ar-lein sy'n caniatáu ichi wneud cais am lety ym Mhrifysgol Aberystwyth a chael lle mewn llety.

Gallwch fewngofnodi drwy ddilyn y cyfarwyddiau sy’n berthnasol i chi:

  • Myfyrwyr Israddedig Newydd - Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd; gan ddefnyddio’ch cyfeirnod personol UCAS 10 digid, eich cyfenw a'ch dyddiad geni. Dim ond os ydych wedi nodi mai Aberystwyth yw eich Dewis Cadarn neu eich Dewis Wrth Gefn y byddwch yn gymwys i wneud cais am lety yn y Brifysgol.
  • Myfyrwyr Uwchraddedig Newydd - Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' gan ddefnyddio’ch cyfeirnod personol, eich cyfenw a'ch dyddiad geni. Dim ond os byddwch wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth y byddwch yn gymwys i wneud cais am lety yn y Brifysgol.
  • Myfyrwyr Presennol - Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr TG Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber, e.e. abc1) a'ch cyfrinair.
  • Myfyrwyr Erasmus a Chyfnewid - Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr TG Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber, e.e. abc1) a'ch cyfrinair. Dim ond pan fyddwch wedi bodloni holl amodau eich cynnig academaidd, a phan fyddwch wedi rhoi eich cyfri TG Prifysgol Aberystwyth ar waith (mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon e-byst at fyfyrwyr i'w gwahodd i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen), y byddwch yn gymwys i wneud cais am lety yn y Brifysgol.
  • Myfyrwyr TAR - Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr TG Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber, e.e. abc1) a'ch cyfrinair. Dim ond pan fyddwch wedi bodloni holl amodau eich cynnig academaidd, a phan fyddwch wedi rhoi eich cyfri TG Prifysgol Aberystwyth ar waith (mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon e-byst at fyfyrwyr i'w gwahodd i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen), y byddwch yn gymwys i wneud cais am lety yn y Brifysgol.

Cam 2 - Y Cyfnod Ymgeisio

Dewiswch y cyfnod yr hoffech ymgeisio amdano, e.e. Llety Prifysgol Aberystwyth - Blwyddyn Academaidd 2022/23.'

Cam 3 - Ffurflen Gais

Dewiswch 'Ffurflen Gais' a dilynwch y camau hyn:

1.  Eich Manylion -

Gofynnir i Fyfyrwyr Newydd ddarparu cyfeiriad e-bost sy'n gweithio. Bydd y cyfeiriad hwn yn cael ei ddefnyddio i anfon gohebiaeth atoch tan ichi roi eich cyfri TG Prifysgol Aberystwyth ar waith. Rydym yn eich cynghori i beidio â defnyddio cyfeiriad e-bost ysgol neu goleg gan na fydd efallai'n gweithio ar ôl ichi adael.

Cyfri TG - Ar ôl i'ch lle astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth gael ei gadarnhau, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon cyfarwyddiadau atoch er mwyn ichi roi eich cyfri TG ar waith o fis Gorffennaf ymlaen.

Dylech roi eich cyfri TG ar waith cyn gynted ag y cewch eich gwahodd i wneud hynny, a hynny fel na fydd oedi wrth i'r Brifysgol drefnu llety ar eich cyfer. 

Ar ôl ichi roi eich cyfri TG ar waith, bydd pob gohebiaeth yn cael ei hanfon i'r cyfeiriad e-bost hwn, felly mae'n bwysig eich bod yn agor eich e-byst yn rheolaidd.

2.  Opsiynau Llety -

Bydd gofyn ichi flaenoriaethu'r opsiynau llety sydd ar gael ichi yn ôl y math o ystafell a'r lleoliad.

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein hopsiynau llety i'ch helpu chi i benderfynu.

3.  Eich Dewis Llety -

Byddwn yn eich holi a ydych yn dymuno byw â myfyrwyr o'r un rhyw â chi.

4.  Hygyrchedd, Anableddau ac Iechyd -

I'n helpu ni i ddod o hyd i’r llety mwyaf priodol ichi, byddwn yn eich holi chi ynglŷn ag unrhyw gyflwr/gyflyrau meddygol neu ofynion penodol o ran cael mynediad i adeiladau. Er enghraifft, a yw unrhyw rai o'r pethau canlynol yn berthnasol i chi: cyflwr/cyflyrau corfforol neu feddyliol, gofynion ffydd, gofynion o ran eich hunaniaeth rhywedd neu a oes angen help arnoch chi i adael yr adeilad mewn argyfwng?

Os ateboch chi 'ydy/oes' i unrhyw un o’r rhain, bydd gofyn ichi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn i'r Tîm Gwasanaethau Hygyrchedd asesu eich cais a gwneud argymhellion i Dîm y Swyddfa Lety. Heb dystiolaeth briodol, gallai fod oedi wrth i'r Brifysgol brosesu eich cais. Gallai hynny olygu na fydd y llety o'ch dewis ar gael mwyach. 

5.  Adolygu a Chyflwyno -

Cewch gyfle i adolygu eich cais a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Pan fyddwch yn fodlon bod yr holl fanylion ar eich ffurflen gais yn gywir, dewiswch 'Cyflwyno Cais'.

Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch yn awtomatig i gadarnhau bod eich cais wedi dod i law.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd Tîm y Swyddfa Lety yn dyrannu'r ystafelloedd gan ystyried y dewisiadau a roesoch ac yn unol â'n Polisi Blaenoriaethau.

Cewch hyd i ganllaw cam wrth gam ar ein tudalen Beth fydd yn Digwydd Nesaf?