Pam dewis Aberystwyth?

Y prif resymau dros ymuno â Phrifysgol Aberystwyth drwy Clirio:

Addysgu Dylanwadol

Mae ein haddysgu dylanwadol wedi’i lywio gan ymchwil arloesol ac mae ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu mewn adrannau sydd ar flaen eu meysydd o ran cynhyrchu ymchwil. Mae ein myfyrwyr israddedig yn cael eu cynorthwyo gan academyddion o'r radd flaenaf i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i fynd i'r afael â phroblemau'r byd go iawn heddiw. Adlewyrchir ein hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysgu yn y ffaith bod Aberystwyth wedi’i gosod ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd ei Dysgu (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).

Gweld ein cyrsiau

Ymchwil sy'n arwain y byd

O fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, gwella ansawdd a dulliau cynhyrchu bwyd, hybu iechyd pobl ac anifeiliaid, i ddatblygu deallusrwydd artiffisial a helpu i ddatblygu'r gwaith o archwilio'r gofod, mae ein hymchwilwyr ar y rheng flaen o ran arloesedd ac mae buddiannau rhyngwladol eang wedi deillio o ddylanwad ac effaith ein hymchwil. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf dyfarnwyd bod 98% o’n hymchwil o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch (FfRhY 2021).

Darganfod ein cymuned flaengar

Sicrwydd Llety

Rydym yn cynnig sawl math o lety ar draws tri safle preswyl, ac rydym yn gwarantu llety i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf*. Gallwch ddewis o blith ein llety arlwyo neu hunanarlwyo, sydd i gyd o fewn pellter cerdded i'r prif adeiladau adrannol, Undeb y Myfyrwyr, y Ganolfan Chwaraeon a mwy. Mae myfyrwyr sy'n byw yn llety’r Brifysgol hefyd yn cael aelodaeth Blatinwm am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon. Dyfarnwyd bod Aberystwyth hefyd ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Neuaddau a Llety Myfyrwyr yng ngwobrau WhatUni Student Choice Awards 2022.

Darganfod ein Llety

Profiad unigryw i fyfyrwyr

Yn Aberystwyth, rydym yn ymdrechu i gynnig profiad heb ei ail i fyfyrwyr, ac ers chwe mlynedd rydym wedi dod i’r 10 uchaf yn y Deyrnas Gyfunol a chyrraedd cyntaf yng Nghymru a Loegr am foddhad myfyrwyr (ACF 2022). Mae Undeb y Myfyrwyr yn gartref i dros 100 o glybiau a chymdeithasau, sy'n golygu mai dyma’ch lle i ddilyn diddordebau oes neu ddarganfod diddordebau newydd. Mae ein campws bywiog yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, caffis, bwytai, Canolfan Chwaraeon a meysydd chwarae, yn ogystal â Thai Gwydr y Gerddi Botaneg (sy’n cynnwys planhigion trofannol).

Dysgu mwy

Lleoliad trawiadol

Rhwng mynyddoedd y Canolbarth a glannau Bae Ceredigion, mae lleoliad arfordirol trawiadol y Brifysgol yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn gweithgareddau awyr agored. Mae ein tref groesawgar, gynhwysol a bywiog yn cynnig digon o gyfleoedd i gymdeithasu ac i wneud ffrindiau oes. Bydd modd i bob myfyriwr israddedig blwyddyn gyntaf sy’n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2022 hawlio Cerdyn Rheilffordd 16-25 am ddim a fydd yn cynnig traean oddi ar docynnau trên ledled y DU am flwyddyn gyfan.

Archwilio eich cartref nesaf

Cymorth ariannol wrth i chi astudio

Yn Aberystwyth, cynigiwn becyn hael o ysgoloriaethau a bwrsariaethau gwerth miloedd o bunnau. Gallai myfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio yn Aberystwyth trwy’r Clirio fod yn gymwys i dderbyn ein Hysgoloriaeth Rhagoriaeth Academaidd, sy’n werth £2,000 yn y flwyddyn gyntaf.

Dysgu mwy

Eich cynorthwyo yn ystod eich astudiaethau

Cefnogi ein myfyrwyr yw un o’n prif flaenoriaethau, ac mae tîm ymroddedig y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr yn cynnig y cyngor ymarferol, emosiynol ac ariannol angenrheidiol i'ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau.

Dysgu mwy am wasanaethau cymorth i fyfyrwyr