Newyddion a Digwyddiadau

25/01/2023 17:00 Ystyrir gwasnaethau rhwydwaith PA wedi'u hadfer

25/01/2023

Yn dilyn y problemau byd-eang yn effieithio ar Microsoft 365, mae gwasanaethau TG wedi'u hadfer: https://twitter.com/MSFT365Status Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd, a diolch i chi am eich hamynedd.

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

19/01/2023

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://www.aber.ac.uk/cy/student-learning-support/undergrad/

Sesiynau Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

18/01/2023

18/01 Active Learning & Student Engagement (online)

20/01 GTA: Developing your Teaching Practice (online)

24/01 Academy Forum 5: Strategies for Feedback Engagement (in person)

01/02 Learning Environments & your personality preferences (in person)

08/02 Know who you are (in person)

Amserau/archebu

Adrodd am broblemau gyda systemau a gwasanaethau GG

18/01/2023

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth bob amser yn hysbysu defnyddwyr am waith wedi’i gynllunio ar ein systemau a’n gwasanaethau, ond a oeddech chi'n gwybod ein bod hefyd yn rhoi gwybod ichi ar unwaith pan fyddwn yn darganfod problem gyda rhywbeth?

Byddwn yn postio’r newyddion diweddaraf am systemau a gwasanaethau nad ydynt yn gweithio fel y dylent ar ein tudalen Newyddion GG yma a hefyd ar ein ffrwd Twitter @aberuni_is

Tanysgrifiwch i'n ffrydiau i fod y cyntaf i wybod beth sy'n digwydd a phryd y gallwch ddisgwyl datrysiad.

Os ydych chi'n profi problem gyda system neu wasanaeth GG nad ydym wedi postio amdano, rhowch wybod inni fel y gallwn ymchwilio os gwelwch yn dda.

Galw am Gynigion: Cynhadledd Fer

17/01/2023

Ddydd Mawrth 28 Mawrth bydd yr UDDA yn cynnal ein cynhadledd fer nesaf wyneb yn wyneb.

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, Realiti Rhithwir, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 17 Chwefror.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon

Diweddariad ar y broblem yn effeithio ar agor rhaglenni ar gyfrifiaduron gan gynnwys rhai y brifysgol

16/01/2023

Mae Microsoft wedi darparu datrysiad ar gyfer y broblem hon ac rydym wedi anfon diweddariad i gyfrifiaduron PAU a fydd yn adfer rhai llwybrau byr. Fodd bynnag, efallai y bydd angen adfer rhai â llaw. Gallwch chi adfer eich llwybrau byr gyda'r cyfarwyddiadau hyn:

https://faqs.aber.ac.uk/cy/9322

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio i Ôl-raddedigion. Cofrestrwch yn awr!

13/01/2023

Mae'r Rhaglen Arferion Astudio Ôl-raddedig yn cynnig dosbarthiadau a gyflwynir yn fyw ar Teams i wella sgiliau ysgrifennu, cyfathrebu a gwybodaeth. Gweler y rhaglen lawn a chofrestrwch ar lein.

Gofynion Meddalwedd Adrannol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2023/24

12/01/2023

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wrthi’n diweddaru’r feddalwedd ar y cyfrifiaduron gwasanaeth cyhoeddus sydd ar gael yn yr ystafelloedd cyfrifiadura agored a’r ystafelloedd a amserlennir yn ganolog ar draws y campws eto'r haf hwn (2023).

Os ydych angen inni osod meddalwedd penodol ar y gweithfannau cyhoeddus ar gyfer eich myfyrwyr rhowch wybod inni drwy e-bostio’ch gofynion at psv-software@aber.ac.uk. Er mwyn i’ch gofynion meddalwedd gael eu cynnwys, bydd angen i chi:

  1. Anfon manylion y feddalwedd sydd ei hangen at psv-software@aber.ac.uk erbyn 1 Ebrill 2023.
  2. Darparu tystiolaeth bod trwydded ar waith sy’n caniatáu inni osod y feddalwedd ar 1000+ cyfrifiadur
  3. Sicrhau bod y feddalwedd yn gydnaws â Windows 11 64did

Mae angen i’r Gwasanaethau Gwybodaeth gael ymatebion yr holl adrannau academaidd ynghylch eu hanghenion o ran meddalwedd erbyn 1 Ebrill 2023. Mae’n annhebygol y bydd modd i ni gynnwys ceisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn ar gyfer dechrau’r tymor ym mis Medi: https://www.aber.ac.uk/cy/is/forms/software-request-form/

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu 17-20 Ionawr 2023

11/01/2023

Amserau/archebu

 17/01 Aligned Teaching Part 1 – Learning Design

17/01 Aligned Teaching Part 2 – Learning Outcomes

18/01 Aligned Teaching Part 3  - Learning Activities

18/01 Aligned Teaching Part 4 – Assessment

18/01 Active Learning & Student Engagement

20/01 GTA: Developing your Teaching Practice

Gwobr Cwrs Nodedig 2022-23

09/01/2023

Mae cyfnod cyflwyno ceisiadau am y Gwobrau Cwrs Nodedig bellach wedi dechrau. Cynlluniwyd y Wobr Cwrs Nodedig i gydnabod arfer canmoladwy ym modiwlau Blackboard.

Y dyddiad cau i wneud cais yw 30 Ionawr 2023. I gyflwyno cais, lawrlwythwch ffurflen gais fan hyn a darllenwch y cyfarwyddiadau sydd ar ein gweddalennau.

Cadwch y Dyddiad: Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

09/01/2023

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 11eg Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Mawrth 4 Gorffennaf hyd ddydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe ynghylch y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn ogystal â’n blog er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ynghylch sut mae pethau’n datblygu.

Cylchlythyr Mynediad Agored Ionawr 2023

04/01/2023

Darllenwch ragor am gyhoeddiadau staff Mynediad Agored Aberystwyth, gan gynnwys traethawd y mis PA a'r 5 prif erthygl i gael eu lawrlwytho ym mis Rhagfyr 2022

https://wordpress.aber.ac.uk/openaccess/2023/01/04/cylchlythyr-mynediad-agored-aber-ionawr-2023/

Hyfforddiant Galluoedd Digidol: Ionawr 2023

15/12/2022

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu pa adnoddau sydd ar gael i’ch helpu i asesu a datblygu eich galluoedd digidol? Neu, efallai bod diddordeb gennych chi mewn dysgu mwy am sut y gallwch gefnogi’ch myfyrwyr i ddatblygu eu galluoedd digidol?

Byddwn ni’n cynnal nifer o sesiynau hyfforddi ar gyfer staff drwy gydol mis Ionawr. Ewch draw i'n cofnod blog am ragor o wybodaeth ac i weld dyddiadau ac amserau'r sesiynau:  https://wordpress.aber.ac.uk/digital-capabilities/cy/2022/12/15/hyfforddiant-galluoedd-digidol-ionawr-2023/

Er mwyn diogelu eich cyfrif TG a'ch data personol, peidiwch byth â rhannu'ch cyfrinair ag unrhyw un

15/12/2022

Dyma eich atgoffa na ddylech rannu eich cyfrinair gyda neb, boed wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu ar-lein.

Mae rhannu eich cyfrinair neu roi mynediad i'ch cyfrif i rywun arall, hyd yn oed y rhai rydych chi'n ymddiried ynddynt, yn torri rheoliadau’r Brifysgol yn ogystal â gwneud eich hun a'r Brifysgol yn agored i risg sylweddol.

Dyma rai o’r risgiau y gallech eu hwynebu:

  • methu astudio neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein oherwydd bod cyfrif wedi’i gloi
  • Colled ariannol sylweddol, o bosibl dros ddegau o filoedd o bunnoedd
  • Gorfodi’r gyfraith yn ymyrryd
  • Dwyn hunaniaeth a thwyll
  • Amheuaeth o gydgynllwynio neu lên-ladrad a arweinir at ymchwiliad Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Rhaid i chi gofio eich cyfrinair a'i gadw'n ddiogel.

Bydd eich cyfrif yn cael ei gloi os ydyn ni’n amau bod manylion eich cyfrif wedi cael eu cyfaddawdu, neu os yw eich cyfrif yn cael ei ddefnyddio gan unigolyn arall. Bydd hyn yn golygu na fydd gennych fynediad at lawer o wasanaethau am gyfnod, gan gynnwys e-bost, Blackboard, ac eduroam wrth i’r ymchwiliad gael ei gynnal.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os ydych chi’n amau bod rhywun arall yn defnyddio eich cyfrif, cysylltwch â desg gymorth y Gwasanaethau Gwybodaeth cyn gynted â phosibl: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Ffurflen Gais am Feddalwedd Newydd ar gael ar eich dyfais gwaith

14/12/2022

Bydd y Ffurflen Gais am Feddalwedd Newydd yn ymddangos yn y ddewislen Cychwyn ar eich dyfais gwaith dros yr wythnosau nesaf. Mae hon ar gael hefyd drwy'r Cwestiynau Cyffredin ac yn eich galluogi i wneud cais am feddalwedd yn haws at ddibenion gwaith.

Prosiect Hanfodion Seiber: newid y terfyn amser ar gyfer ailddilysu

30/11/2022

Anfonodd y Gwasanaethau Gwybodaeth e-bost at staff Prifysgol Aberystwyth ar 5 Gorffennaf 2022 i dynnu eu sylw at brosiect i gyflwyno safonau Seiberddiogelwch newydd cenedlaethol ledled y Brifysgol, gan fod angen gwneud hynny cyn cael ailddilysiad Hanfodion Seiber erbyn Rhagfyr 2022. Mae'r rheolaethau technegol sydd eu hangen er mwyn sicrhau ardystiad Hanfodion Seiber wedi cynyddu, yn unol â'r bygythiadau cynyddol i seiberddiogelwch ledled y byd ac i adlewyrchu’r newid mewn amgylcheddau gwaith TG (h.y. gweithio yn hybrid ac o bell).

Rydym bellach wedi cytuno ar estyniad i'r terfyn amser ar gyfer yr ailddilysiad Hanfodion Seiber yn sgil trafodaethau parhaus â chydweithwyr academaidd a staff yn adrannau gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol ynghylch cwmpas ac effaith y newidiadau sydd eu hangen. Y terfyn amser er mwyn cwblhau'r prosiect hwn, erbyn hyn, yw 2024.

Mae'r estyniad hwn yn caniatáu mwy o amser i barhau i drafod yn fanwl gyda staff arbenigol ledled y Brifysgol i benderfynu ar y gofynion TG ar gyfer ymchwil, dysgu a’r gweithgareddau ategol. Rydym yn cael rhagor o wybodaeth yn sgil y trafodaethau parhaus gyda chyrff ariannu a sefydliadau addysg uwch eraill ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig. Mae'r trafodaethau hyn yn ein galluogi i ddatblygu atebion pragmatig i'r materion cymhleth sydd wedi'u crybwyll o ran sut i alluogi gweithgareddau ymchwil / dysgu mewn modd sy’n cyd-fynd â strategaeth gadarn i gyflwyno'r rheolaethau sydd eu hangen er mwyn cael ailddilysiad Hanfodion Seiber. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i gyflwyno rhagor o newidiadau cyffredinol o ran diogelwch gwybodaeth i sicrhau diogelwch parhaus y modd y mae staff yn gweithio er mwyn cydymffurfio â phrotocolau diogelwch gwybodaeth.

Cadwch lygad am negeseuon gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Newyddion y GG (https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ynghyd ag atebion i'r cwestiynau cyffredin ar y dudalen Hanfodion Seiber ar y we.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect hwn, neu’r newidiadau arfaethedig, cysylltwch â cyber-essentials@aber.ac.uk