Digwyddiadau i'r Staff - Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Mae'r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (RB&I) yn cydlynu amrywiaeth o digwyddiadau gwybodaeth a rhydweithio, ar gyfer staff gan gynnwys: 

 

Dyddiad ac Amser Teitl y Digwyddiad Manylion y Digwyddiad

Ail ddydd Mawrth o bob mis

10:00-11:00

Research Professional - dyma'ch lle hanfodol ar gyfer dod o hyd i gyllid ymchwil. Cyrchwch ef yma:

 

https://www.researchprofessional.com

Mae Research Professional yn cynnig cyfres o sesiynau hyfforddi darlledu ar-lein byw. Bydd pob sesiwn yn rhoi cyflwyniad i'r platfform Research Professional, yn dangos sut i ddod o hyd i gyfleoedd cyllido sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau, ac yn dangos sut i sefydlu rhybuddion e-bost i'ch hysbysu am ddatblygiadau newydd. Mae'r sesiynau hyn wedi'u teilwra ar gyfer academyddion.   

 

To register for a session, click on the date below that you would like to attend:

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Research_Professional/Training/010Broadcast_Demonstrations

 

 

Arfer Da Ymchwi

Sesiynau blaenorol Arfer Da Ymchwi wedi'u recordio

 

Cyn Ddigwyddiadau

 

Digwyddiad

Disgrifiad

Ymchwil Ymarfer Da- Ymchwil Effaith – Ymdrin ac effaith ar ddechrau'r cylchred FfRhY nesaf 

Bydd ein pumed sesiwn Ymchwil Effaith – Ymdrin ac effaith ar ddechrau'r cylchred FfRhY nesaf ar gael ar Dimau ar 16.11.2020 am 13:10.

 

I weld y fideo o'r sesiwn wedi'i ffrydio, cliciwch ar y ddolen isod:

 

Sesiynau Ymchwil Arfer Da wedi'u Recordio

 

Byddwn yn edrych ar:

 • Ymgorffori effaith yn eich cymwysiadau ymchwil ac UKRI

 

Ymchwil Ymarfer Da- Moeseg Ymchwil a Chywirdeb

Bydd ein pedwaredd sesiwn Moeseg Ymchwil a Chywirdeb ar gael ar Dimau ar 02.11.2020 am 13:10.

 

I weld y fideo o'r sesiwn wedi'i ffrydio, cliciwch ar y ddolen isod:

 

Sesiynau Ymchwil Arfer Da wedi'u Recordio

 

Byddwn yn edrych ar:

 • Beth yw gofynion y Brifysgol a chyllidwyr?
 • Beth yw'r disgwyliadau arnoch chi fel aelod o staff?
 • Sut mae system asesu ar-lein PA yn gweithio?

Diwrnod Gwybodaeth Ryngwladol Rhithwir a Digwyddiad Broceriaeth wedi'i drefnu gan Net 4 Society

Bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at bynciau ymchwil heb Alwad Ewropeaidd y ‘Green deal’ gyda pherthnasedd i'r Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau.

 

Mae'r cofrestriad bellach ar agor trwy:

https://ssh-in-green-deal.b2match.io/home

 

Cysylltwch â Sian Davies sid23@aber.ac.uk neu Anne Howells nsh@abr.ac.uk i gael mwy o wybodaeth

Cyfarfod Panel Moeseg Ymchwil

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 9 Hydref 2020

Ymchwil Ymarfer Da- Rheoli Data Ymchwil

Ein trydydd sesiwn Rheoli Data Ymchwil

ar gael ar Dimau ar 19.10.2020 am 13:10.

 

I weld y fideo o'r sesiwn wedi'i ffrydio, cliciwch ar y ddolen isod:

 

Sesiynau Ymchwil Arfer Da wedi'u Recordio

 

Byddwn yn edrych ar:

 • Pam mae RDM yn bwysig?
 • Sut ydych chi'n ysgrifennu cynllun RDM?
 • Sut ydych chi'n penderfynu pa ddata i'w gadw a beth ellir ei rannu?
 • Sut ydych chi'n creu set ddata yn PURE?

Gweminar ‘Green Deal’ Webinar ar gyfer Ymchwilwyr SSH a drefnir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Yn rhinwedd ei swydd fel Pwynt Cyswllt Cenedlaethol y DU ar gyfer Her Gymdeithasol 6: Ewrop mewn byd sy'n newid - cymdeithasau cynhwysol, arloesol a myfyriol (SC6), mae'r ESRC yn cynnal gweminar ynghylch pynciau yn y ‘Green deal’ Horizon 2020 sy'n berthnasol I ymchwilwyr o’r Gwyddorau Cymdeithasol a Dyniaethau.

 

Cysylltwch â Sian Davies sid23@aber.ac.uk neu Anne Howells nsh@abr.ac.uk i gael mwy o wybodaeth

Ymchwil Ymarfer Da- Cyfathrebu Agored Ymchwil - Mynediad Agored, recordio ar PURE

Ein sesiwn nesaf Cyfathrebu Agored Ymchwil - Mynediad Agored, recordio ar PURE

ar gael ar Dimau ar 5.10.2020 am 13:10. 

 

I weld y fideo o'r sesiwn wedi'i ffrydio, cliciwch ar y ddolen isod:

 

Sesiynau Ymchwil Arfer Da wedi'u Recordio

 

Byddwn yn edrych ar:

 • Beth yw mynediad agored a phwy sydd ei angen?
 • Sut ydych chi'n sicrhau bod eich ymchwil yn cydymffurfio?
 • Pa gyllid sydd ar gael?

Dyddiad cau Grant Gwobrau Apex yr Academi Brydeinig a Sesiwn briffio byr

Mae gwobrau APEX yn gyfle cyllido sydd wedi'i gynllunio i hyrwyddo cydweithredu ar draws disgyblaethau academaidd trwy gefnogi prosiectau ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n arwain y byd. Rhaid i geisiadau fod o fewn cylch gwaith mwy nag un o'r tri academi gefnogol: yr Academi Brydeinig, yr Academi Beirianneg Frenhinol a'r Gymdeithas Frenhinol. Mae dyfarniadau hyd at £ 100,000 i ariannu costau staff.
 

Mae YBA yn cynnig sesiwn briffio byr ar 2 Hydref am 1pm trwy Dimau. Darganfyddwch fwy am y cynllun, gydag awgrymiadau ac arweiniad ar sut i wneud cais y gellir ei ariannu.

Dyddiad cau Grant Cymrodoriaeth Leverhulme a Sesiwn briffio byr

Mae Cymrodoriaethau Leverhulme yn cynnig rhyddhad profiadol i ymchwilwyr o unrhyw ddisgyblaeth o gostau addysgu ac ymchwil i gwblhau darn o ymchwil. Y dyddiad cau ar gyfer cyllido yw 12fed Tachwedd.
 

Mae YBA yn cynnig sesiwn briffio byr ar 30 Medi am 1pm trwy Dimau. Darganfyddwch fwy am y cynllun, gydag awgrymiadau ac arweiniad ar sut i wneud cais y gellir ei ariannu.

Dyddiad cau a sesiwn briffio byr grantiau bach yr Academi Brydeinig

Mae'r Grantiau Ymchwil Bach AB / Leverhulme ar gael i gefnogi ymchwil sylfaenol yn y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol. Darperir y dyfarniadau hyn, hyd at £ 10,000 mewn gwerth ac y gellir eu dal am hyd at 24 mis, i dalu cost y treuliau sy'n deillio o brosiect ymchwil diffiniedig. Eu dyddiad cau yw dydd Mercher 11 Tachwedd.
 

Mae RBI yn cynnig sesiwn briffio byr ar 28 Medi 1.10pm trwy Dimau. Darganfyddwch fwy am y cynllun, gydag awgrymiadau ac arweiniad ar sut i wneud cais y gellir ei ariannu.

Ymchwil Ymarfer Da - Ymgeisio am Grantiau

Ydych chi'n newydd i rôl weithredol ymchwil neu'n edrych i adnewyddu eich gwybodaeth?

 

Mae Ymchwil Arfer Da yn gyfres bob pythefnos o sesiynau briffio awr o hyd sy’n mynd i’r afael â phynciau ‘angen gwybod’.

 

Mae ein sesiwn gyntaf Ymgeisio am Grantiau yn cychwyn ar Dimau ar 21.9.2020 am 13:10. 

I weld y fideo o'r sesiwn wedi'i ffrydio, cliciwch ar y ddolen isod:

 

 

Byddwn yn edrych ar:

 

 • Pwy yw'r cyllidwyr allweddol?
 • Beth sy’n gwneud prosiect ‘cyllidadwy’?
 • Beth yw gweithdrefnau'r brifysgol ar gyfer cyflwyno grantiau?
Sesiwn briffio FfRhY ar gyfer staff newydd 

Y FfRhY - Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Mae’r FfRhY (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) wedi bod yn un o nodweddion y tirlun Addysg Uwch yn y DU ers 3 degawd. Caiff systemau tebyg eu defnyddio nawr mewn lleoedd eraill yn y byd i benderfynu ar ansawdd yr ymchwil a wneir mewn adrannau academaidd. Mae’n effeithio ar gyflogi staff, safle rhyngwladol adrannau a phrifysgolion, a faint o arian sydd gan adrannau i gynorthwyo ymchwil. Felly beth yw’r FfRhY? Pam cymryd rhan? A beth mae’r canlyniadau yn eu golygu?

 

Arfer Da Ymchwil - Gwneud Cais am Grantiau Ymchwil

 
Pwy yw'r cyllidwyr allweddol? Beth sy'n gwneud prosiect 'cyllidadwy? Beth yw gweithdrefnau'r brifysgol ar gyfer ceisiadau am grantiau? Argymhellir y sesiwn yn gryf i unrhyw un sy'n newydd i rôl ymchwil weithredol yn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA/RA) 

Arfer Da Ymchwil - Cyfathrebu Ymchwil Agored

Beth yw mynediad agored a phwy sydd ei angen? Sut ydych chi'n sicrhau bod eich ymchwil yn cydymffurfio? Pa gyllid sydd ar gael? 
Gweithdy Moeseg a Datblygu Ymchwil Rhyngwladol

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni mewn gweithdy Moeseg a Datblygu Ymchwil Rhyngwladol a drefnir gan y Ganolfan Datblygu Ymchwil Rhyngwladol (CIDRA).

Mae croeso cynnes i unrhyw aelod o'r staff ymchwil, ar bob cam yn eu gyrfa ac ym mhob disgyblaeth, i ymuno â ni yn y gweithdy hwn.

Darperir cinio ysgafn

Rhaid archebu lle: mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly e-bostiwch cidra@aber.ac.uk i archebu lle.

Yn ystod yr awr gyntaf, bydd tri ymchwilydd o wahanol ddisgyblaethau’n rhannu eu profiadau o foeseg yng nghyd-destun prosiectau ymchwil mewn gwledydd sy'n datblygu, a bydd Cadeirydd Panel Moeseg Ymchwil PA yn trafod rhai o'r heriau o gynnal arolwg asesu moeseg ar gyfer prosiectau sy'n cael eu cynnal mewn cyd-destunau gwahanol iawn yn gymdeithasol, yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol. Yn yr ail awr, bydd grwpiau trafod bach yn canolbwyntio ar y cwestiynau canlynol:

 • Sut y gallwn ddatblygu partneriaethau teg a chynaliadwy gydag ymchwilwyr a phartneriaid eraill mewn gwledydd sy'n datblygu?
 • Sut y gallwn sicrhau bod prosiectau a dulliau ymchwil yn briodol i gyd-destun a sefyllfa'r ymchwil?
 • Beth yw'r heriau penodol wrth geisio caniatâd a chynnal arolwg moesegol ar gyfer ymchwil mewn gwledydd sy'n datblygu?

Gweler y rhaglen lawn yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gweithdy.

 

 

Simon Payne, Aelod o Bwyllgor Llywio'r Ganolfan

Katja Daniels, Swyddog Strategaeth Sefydliadol GCRF

Lisa Fisher, Swyddog Uniondeb a Moeseg Ymchwil

Cyllid Ymateb i Argyfyngau  

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael cyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i gryfhau gwaith ymchwil sy'n gwella bywydau pobl mewn gwledydd sy'n datblygu. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Gobeithiwn ddefnyddio peth o'r arian hwn i ddatblygu'r gallu yn y Brifysgol i ymateb ar frys i argyfyngau, megis llifogydd a sychder, afiechydon torfol, neu argyfyngau ffoaduriaid, sy'n codi mewn gwledydd sy'n datblygu ac sydd ar Restr Cyfarwyddiaeth Cydweithredu Datblygiad yr OECD o dderbynwyr Cymorth Datblygu Swyddogol.

Nod y cyfarfod fydd trafod y posibiliadau a'r heriau, a dod o hyd i dimoedd ymchwil a prioriyn y Brifysgol sydd ag arbenigedd neu sgiliau ymchwil a fyddai'n ddefnyddiol mewn argyfyngau, er enghraifft wrth gynhyrchu tystiolaeth amserol a fyddai'n helpu wrth gymryd camau i ymdrin ag argyfwng.  Byddai cyllid ar gael i'r timoedd ymchwil hynny ar frys pe bai argyfwng yn codi yn eu meysydd ymchwil hwy. 

Dyma wahodd pob aelod o'r staff ymchwil, ar bob cam yn eu gyrfaoedd ac ym mhob disgyblaeth, i ymuno â ni yn y cyfarfod hwn.

Archebwch eich lle drwy anfon ebost i cidra@aber.ac.uk.

 Hacky Hour  

Mae Hacky Hour yn grŵp rhyngddisgyblaethol anffurfiol ar gyfer staff a myfyrwyr sydd angen defnyddio cyfrifiaduron data-dwys yn eu hymchwil. Bwriedir sicrhau bod ymchwilwyr yn helpu ei gilydd i ddefnyddio cyfrifiaduron ymchwil yn effeithiol.

Dewch â'ch cwestiynau ynghylch a sut i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol yn eich ymchwil neu gynnig i helpu eraill gyda'u cwestiynau.

Gallai'r pynciau i'w trafod gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Rhaglennu
 • Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Help gyda Linux a y llinell orchymyn
 • Sut i drefnu a storio eich data
 • Delio â "data mawr"
 • Dysgu peiriannol
 • Delweddu Data
 • Rheoli Data Ymchwil yn Aberystwyth
Am fwy o wybodaeth https://scw-aberystwyth.github.io/HackyHour

Arferion Da Ymchwil

Gwneud Cais am Grantiau

Pwy yw'r cyllidwyr allweddol? Beth sy'n gwneud prosiect 'cyllidadwy? Beth yw gweithdrefnau'r brifysgol ar gyfer ceisiadau am grantiau? Argymhellir y sesiwn yn gryf i unrhyw un sy'n newydd i rôl ymchwil weithredol yn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA/RA)

The Art of Brilliance:

Inspiring People

Bydd Andy Cope, Sefydlydd The Art of Being Brilliant, ynarwain y sesiwnryngweithiol hon.

Y nod yw rhannurhai o 'gyfrinachau' Seicoleg Cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysguarferionnewydd o feddwl ac ymddygiad a fyddyncynnal 'disgleirdeb' personol. Mae'nymwneud â'r 'cyfan chi' ac, fel y cyfryw, ynberthnasolyn ac allan o waith. Mae hynynagoredi bob ymchwilydd (PGR, PDRA, RA, ECR a staff academaidd).

Briffio Cryno:

Grantiau Rhwydweithio Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)

Bydd y sesiwn briffio hon yn cyflwyno'r Grant Rhwydweithio a gynigir gan y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Mae'r grantiau hyn yn darparu hyd at £25,000 am 1 flwyddyn i gynnal digwyddiadau rhwydweithio, gan gefnogi cydweithio rhwng y gwledydd sy'n datblygu a'r DU. Dylai cydweithio geisio creu syniadau ymchwil arloesol i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang sy'n wynebu gwledydd sy'n datblygu. Gall ymchwilwyr profiadol o unrhyw ddisgyblaeth wneud cais. Bydd dwy rownd o geisiadau ar gyfer y cynllun hwn yn 2018.

Digwyddias Lansio

Canolfan Ymchwil ar gyfer Datblygiad Rhyngwladol yn Aberystwyth (CIDRA)

Estynir gwahoddiad cynnes i bob aelod o staff ymchwil o bob gradd gyrfa i ymmuno  a ni i lansio’r Ganolfan Ymchwil ar gyfer Datblygiad Rhyngwladol yn Aberystwyth (CIDRA). Bwriad y fenter flaenllaw hon yw cryfhau’r ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth sy'n gwella bywydau'r tlawd mewn gwledydd sy'n datblygu. Bydd Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, yn cyflwyno strategaeth sefydliadol y brifysgol ar gyfer cefnogi ymchwil datblygiad  rhyngwladol; cyfleoedd rhwydweithio a hyfforddiant; cynlluniau ariannu mewnol; a chynlluniau ar gyfer partneriaethau sefydliadol newydd a llwyfannau ymchwil mewn gwledydd sy'n datblygu. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r .

Fatri Grantiau:

Sut i ysgrifennu cais am grant

 • Dysgwch sut i wneud cais a all ei ariannu
 • Beth i'w wneud cyn i chi ysgrifennu?
 • Fframiwch y brawddegau allweddol
 • Cymerwch ran mewn panel ffug i brofi eich cais am grant

 

Gweithdy 1.5-2 diwrnod ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ar gyfer ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau. Fe'i hanelir at staff ar bob lefel, waeth beth fo profiad ysgrifennu cais am grant blaenorol neu ddiffyg ohono. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd yr Athro Philipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme ac aelod panel RCUK.

Gweithdy Ysgrifennu Grantiau

Gweithdy ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ymchwil i ymchwilwyr o fewn y Gwyddorau Cymdeithasol neu'r Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer staff ar bob lefel, waeth faint o brofiad neu beidio sydd gennych o geisio am grantiau.

Mae'r gweithdy yn cynnwys dwy sesiwn sy'n cael eu cynnal ar foreau Mercher yn olynol ar gampws Penglais. Yn y sesiwn gyntaf, byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu cais cronfa. Yn yr ail sesiwn, byddwch chi'n cymryd rhan mewn ffug panel i brofi eich cais am grant.

Bydd yr athro Phillipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn cadeirio'r ffug panel. Bydd yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme, ac fel aelod panel RCUK.

Gweithdy Ysgrifennu Grant: Dysgwch y 10 frawddegau allweddol

Mae'r dull 10 Dedfrydau Allweddol , a arloeswyd gan yr Athro Andrew Derrington wedi ei gynllunio i ddechrau ydych yn gweithio ar ddull hynod effeithiol i ysgrifennu grant prosiect ymchwil , megis grant safonol cyngor ymchwil , sy'n ei gwneud yn bosibl i gynhyrchu achos dros gefnogaeth mewn 2 wythnos .

Byddwch yn

 • ennill dealltwriaeth sut y caiff penderfyniadau cyllid ymchwil yn pennu cynnwys a strwythur y cais am grant
 • darganfod ymarferion ymarferol ar sut i gynllunio prosiectau ymchwil cyllidadwy
 • datblygu sgiliau ysgrifennu i gyflwyno eich prosiect yn effeithiol at unrhyw ariannwr ymchwil.

Os oes gennych chi brosiect cyllidadwy mewn golwg ar ddechrau'r gweithdy, dylai fod gennych drafft bras o'r sgerbwd yr achos dros gefnogaeth , ar ffurf 10 o frawddegau allweddol , erbyn diwedd y dydd . Os nad oes gennych brosiect cyllidadwy mewn golwg ar ddechrau'r diwrnod byddwch yn dysgu beth sydd angen i chi gynllunio prosiect cyllidadwy a byddwch yn ymarfer y sgiliau ysgrifennu'r 10 brawddegau allweddol.

Hacky Hour

Mae Hacky Hour yn grŵp rhyngddisgyblaethol anffurfiol ar gyfer staff a myfyrwyr sydd angen defnyddio cyfrifiaduron data-dwys yn eu hymchwil. Bwriedir sicrhau bod ymchwilwyr yn helpu ei gilydd i ddefnyddio cyfrifiaduron ymchwil yn effeithiol.

Dewch â'ch cwestiynau ynghylch a sut i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol yn eich ymchwil neu gynnig i helpu eraill gyda'u cwestiynau.

Gallai'r pynciau i'w trafod gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Rhaglennu
 • Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Help gyda Linux a y llinell orchymyn
 • Sut i drefnu a storio eich data
 • Delio â "data mawr"
 • Dysgu peiriannol
 • Delweddu Data
 • Rheoli Data Ymchwil yn Aberystwyth

Am fwy o wybodaeth https://scw-aberystwyth.github.io/HackyHour

Hyfforddiant PURE:

Allbynnau MA ar gyfer FfRhY 2021

Bydd y sesiwnbyrymayngalluogiunigolioniymgyfarwyddo â PURE, sustemwybodaeth Ymchwil cyfredol y Brifysgol (CRIS), a sut y gall eiddefnyddioibaratoi ar gyfer FfRhY 2021 gan gynnwysgwireddugofynion Mynediad Agored HEFCE. Bydd cyflwyniadbyr am y sustem a rhyngweithioymarferol ar gyfermynychwyrunigol.

Partneriaethau Sefydliadol PA

Dyma estyn croeso cynnes i chi ymuno â ni am drafodaeth ar feithrin partneriaethau ymchwil sefydliadol â gwledydd sy'n datblygu.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn awyddus i sefydlu ychydig o bartneriaethau hirdymor ar lefel y sefydliad â phrifysgolion mewn gwledydd sy'n datblygu, yn ogystal â llwyfannau ymchwil ehangach a fydd yn dod ag amrywiaeth o bartneriaethau lleol a rhyngwladol at ei gilydd. Gweler ein gwefan am fwy o wybodaeth.

Ymunwch â ni yn y cyfarfod i ddarganfod sut yr ydym yn bwriadu gwneud hyn, a chyfleodd i gymryd rhan. Rydym yn annog pob aelod o staff ymchwil, ar draws yr holl ddisgyblaethau academaidd ni waeth ble maen nhw yn eu gyrfa, i ymuno â ni ar gyfer y cyfarfod hwn.

Gobeithiwn adeiladau ar y cysylltiadau sydd eisoes gan ymchwilwyr y Brifysgol â gwledydd sy'n datblygu.   Os hoffech awgrymu partneriaeth sefydliadol posibl, anfonwch grynodeb 300 gair atom o bwy yw'r partner, pam eu bod yn addas, a pha berthynas sydd gennych â hwy. Anfonwch hyn at rdostaff@aber.ac.uk erbyn 30 Tachwedd, er mwyn ein helpu i strwythuro'r drafodaeth yn y cyfarfod.

Research Computing Workshops

Mae’r gweithdai yma ar gyfer staff ymchwil a myfyrwyr sydd angen datrus problemau â data dwys gan ddefnyddio’r sustem gyfrifiadurol perfformiad uchel, Super Computing Wales.

Croesawir mynychwyr o unrhyw adran. Bydd rhan fwyaf o’r gweithdai yn tybio nad oes genych wybodaeth blaenorol, ond gwirwch y tudalenau unigol am fwy o wybodaeth.

Bydd y gweithdai yn ymdrin a:

 • Cyflwyniad i Gyfrifiaduro Perfformiad Uchel gyda Super Computing Wales
 • Cyflwyniad i Plotting with Python
 • Prosesu cyfochrog ar gyfer Gyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Cyflwyniad i’r Linux/Unix Shell
Os hoffech fynychu un neu fwy o’r gweithdai yma bydd angen cofrestru drwy dilyn y ddolen yma http://tinyurl.com/scw-workshops  

Rhwydwaith Menywod mewn Ymchwil

Cyfarfod "Bag Brown" amser cinio

Bydd y rhwydwaith menywod mewn ymchwil yn cynnal cyfarfodydd misol i drafod sut y gellid gwella cydraddoldeb rhyw mewn ymchwil, rhannu syniadau a chefnogi ymchwilwyr benywaidd.

Bydd y cyfarfod yma yn:

 • Trafod cynigion i gefnogi ymchwil menywod a phennu blaenoriaethau
 • Trafod rôl y rhwydwaith a'i amcanion
 • Rhannu gwybodaeth am fentrau sydd wedi'u lleoli mewn adrannau neu gyfadrannau
Mae croeso i'r holl staff sy'n gwneud ymchwil – Dewch â'ch cinio! 

Sefydlu Ymarferion Da Ymchwil:

I Staff Ymchwil Gweithredol

Rhaglen newydd o saith sesiwn 1 awr yw hwnsy'ndechrau ar 25ain Hydref 2017, ac feiargymhellwnyngryfiunrhyw un sy'nnewyddi rôl ymchwilgweithredolyn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA / RA). Mae'rpynciaui'wcynnwysisod:

 • Gwneud cais am grantiau ymchwil
 • Moeseg a chywirdeb ymchwil
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Effaith ymchwil (ymgysylltu â'r cyhoedd)
 • Rheoli grantiau ymchwil
 • Cyfathrebu Ymchwil Agored
 • Beth yw'r FfRhY

Bydd sesiynau'ncynnwysegwyddorion o bob pwnc a hefydbrotocolau Aberystwyth.

Byddwn hefyd yn rhedeg y rhaglen eto.

Seminar Arbenigol:

"Building a Research Grant Portfolio"

Mae Michael Woods yn Athro Gwyddorau Cymdeithasol Trawsnewidiol a Chyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Gwleidyddiaeth Cymru a Chymdeithas / WISERD @ Aberystwyth. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi cael dros £12m mewn grantiau a chontractau ymchwil gan gyrff cyllido gan gynnwys yr ESRC, AHRC, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Rhaglen Fframwaith 7 yr UE, Horizon 2020, llywodraethau Cymru a'r DU ac eraill. Mae prosiectau mawr wedi cynnwys GLOBAL-GWLEDIG ar globaleiddio ac ardaloedd gwledig, IMAJINE ar gyfiawnder gofodol ac anghydraddoldebau tiriogaethol, canolfan Civil Society WISERD ymchwil, Arsyllfa Wledig Cymru, a gweithio ar protestiadau cefn gwlad ac arweinyddiaeth gymunedol.

Sesiynau taro mewn'Sut-i' PURE

Wyt ti wedi mynychu sesiwn hyfforddi or blaen ond ddim yn cofio pryn a phryd i wasgu'r botymau? Ansicr o opsiynau MA neu gofynion storio? Angen darganfod sut i recordio storfa o gynnwys arall - data ymchwil, gweithgareddau ayyb.?

Trafodaeth 1-i-1 am sut i ddefnyddio PURE. Wedi ei anelu at rhai sydd gynt wedi cael hyfforddiant PURE ond angen adnewyddu neu rywfaint o ganllawiau dilynol.

Sesiwn Briffio Byr:

KTPs a Phartneriaethau Smart

Bydd y cyflwyniad gan Natalie Crawley (Rheolwr Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, Llywodraeth Cymru) yn rhoi manylion am y rhaglenni KTP a Phartneriaeth SMART, gydag amser ar gyfer cwestiynau ar ôl y cyflwyniad.

Wellcome Trust:

Ymweliad Ariannwr a sessiynnau cymorth ariannu

Mae'r Wellcome Trust yn darparu ariannu ar gyfer sawl cynllyn a disgyblaeth gan gynnwys, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau a gwyddorau beioleg. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r brifysgol wedi derbyn arian i ymchwilio mewn Ieithoedd Ewropeaidd, Hanes a Hanes Cymru, a Gwyddorau Beioleg.

Ymweliad Blynyddol UKRO

Bydd Andrew Macdowell , ein Ymgynghorydd Ewropeaidd UKRO ar gyfer Cymru newydd (Swyddfa Ymchwil y DU, Brwsel), yn dod i Brifysgol Aberystwyth i gyflwyno sesiynau ar Horizon 2020. Horizon 2020 yw rhaglen gyllido Ymchwil ac Arloesi yr UE gyda chyllideb o €70.2bn. Gwahoddir academyddion ac ymchwilwyr i fynychu sesiynau ym Mrifysgol Aberystwyth.

Cyfarfod Panel Moeseg Ymchwil

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 13eg Tachwedd 2020

Cyfarfod Panel Moeseg Ymchwil

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 4ydd Rhagfyr 2020

Cyfarfod Panel Moeseg Ymchwil


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 8fed Ionawr 2021

Arfer Da Ymchwi:

Ymgeisio am Grantiau 

Byddwn yn edrych ar:

 

 • Pwy yw'r cyllidwyr allweddol?
 • Beth sy’n gwneud prosiect ‘cyllidadwy’?
 • Beth yw gweithdrefnau'r brifysgol ar gyfer cyflwyno grantiau? 

 

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio mewn Timau ac ar gael i unrhyw un sy'n methu â mynychu ar y diwrnod

 

Arfer Da Ymchwi:

Cyfathrebu Agored Ymchwil - Mynediad Agored, recordio ar PURE

Byddwn yn edrych ar:

 

 • Beth yw mynediad agored a phwy sydd ei angen?
 • Sut ydych chi'n sicrhau bod eich ymchwil yn cydymffurfio?
 • Pa gyllid sydd ar gael?

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio mewn Timau ac ar gael i unrhyw un sy'n methu â mynychu ar y diwrnod

 

Arfer Da Ymchwi:

Rheoli Data Ymchwil

Byddwn yn edrych ar:

 • Pam mae RDM yn bwysig?
 • Sut ydych chi'n ysgrifennu cynllun RDM?
 • Sut ydych chi'n penderfynu pa ddata i'w gadw a beth ellir ei rannu?
 • Sut ydych chi'n creu set ddata yn PURE?

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio mewn Timau ac ar gael i unrhyw un sy'n methu â mynychu ar y diwrnod

 

Arfer Da Ymchwi:

Moeseg Ymchwil a Chywirdeb

Byddwn yn edrych ar:

 • Beth yw gofynion y Brifysgol a chyllidwyr?
 • Beth yw'r disgwyliadau arnoch chi fel aelod o staff?
 • Sut mae system asesu ar-lein PA yn gweithio?

 Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio mewn Timau ac ar gael i unrhyw un sy'n methu â mynychu ar y diwrnod

 

Arfer Da Ymchwi:

 Rheoli Eich Grant Ymchwil

 

Byddwn yn edrych ar:

 • Beth yw telerau ac amodau grant UKRI a beth maen nhw'n ei olygu i mi?
 • Beth yw'r agweddau allweddol ar recriwtio a rheoli ymchwilwyr?
 • Sut ydych chi'n rheoli'r gyllideb grant?

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio mewn Timau ac ar gael i unrhyw un sy'n methu â mynychu ar y diwrnod

 

Arfer Da Ymchwi:

Bydd ein pumed sesiwn Ymchwil Effaith – Ymdrin ac effaith ar ddechrau'r cylchred FfRhY 

Byddwn yn edrych ar:

 • Ymgorffori effaith yn eich cymwysiadau ymchwil ac UKRI

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio mewn Timau ac ar gael i unrhyw un sy'n methu â mynychu ar y diwrnod

 

Digwyddiad Ymchwil CIDRA

Mae Canolfan Ymchwil Datblygu Rhyngwladol  Aberystwyth (CIDRA) wedi ariannu 33 o brosiectau ers 2018 gyda'r nod o gryfhau'r meysydd hynny o'n hymchwil sy'n mynd ati i wella bywydau pobl mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanol (LMICs).

Fe wnaethom gynnal Digwyddiad Ymchwil CIDRA cyntaf ym mis Mai 2021, lle cyflwynodd rhai prosiectau CIDRA eu hymchwil. Rydym nawr yn eich gwahodd yn gynnes i ail Ddigwyddiad Ymchwil CIDRA, lle cewch gyfle i glywed gan weddill y prosiectau CIDRA, a fydd yn cyflwyno peth o'r gwaith cyffrous maent wedi'i gyflawni gyda phartneriaid ledled Affrica, De America, De-ddwyrain Asia, a’r Dwyrain Canol. Mae'r prosiectau arloesol hyn yn ymdrin ag ystod eang o feysydd ymchwil yn y gwyddorau a'r gwyddorau cymdeithasol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Teams gyda chyfranogwyr yn gwylio rhestr chwarae o gyflwyniadau wedi'u recordio ymlaen llaw ar Panopto. Bydd Holi ac Ateb byw rhwng pob sesiwn o gyflwyniadau, dan gadeiryddiaeth yr Athro Helen Roberts, a chyfle i drafod ymchwil datblygu rhyngwladol mewn grwpiau bach.

Gwahoddir pob ymchwilydd a myfyriwr ymchwil, waeth beth yw cam gyrfa neu ddisgyblaeth, yn gynnes i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn.

E-bostiwch cidra@aber.ac.uk erbyn dydd Mercher 1 Rhagfyr i gofrestru.

 

Ysgrifennu cynigion- Gweithdy 1

 • 10:00-13:00, Darganfod cyfleoedd cyllid a'r broses ymgeisio
 • 14:00-15:00, Cymorthfa un-i-un
 • 15:00-16:00, Sesiwn Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd
 

Ysgrifennu cynigion- Gweithdy 2

 • 10:00-13:00, Datblygu'r bid mewn cydweithrediad â diwydiant
 • 14:00-15:00, Sesiwn y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol
 • 15:00-16:00, Cymorthfa un-i-un
 

rhwydweithio gyda phartneriaid anacademaidd

 • 10:00-13:00, Adeiladu rhwydwaith effeithiol a datblygu prosiectau ar y cyd
 • 14:00-15:00, Sesiwn Di-STEM / Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
 • 15:00-16:00, Cymorthfa un-i-un