Cyfarpar Ymchwil

Mae gan Brifysgol Aberystwyth ystod eang o gyfarpar a chyfleusterau ymchwil; mae i ni  hanes cadarn o gydweithio gyda sefydliadau a chwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol, a hoffem hyrwyddo’r perthnasau hyn drwy ddarparu deunydd neu wasanaeth ein  rhwydwaith ymchwil mewnol.

Yn dilyn adroddiad Wakeham ar Gynaladwyedd ac Effeithiolrwydd mewn Addysg Uwch; mae Prifysgol Aberystwyth wedi sefydlu prosiect gyfredol i gynhyrchu a chynnal cronfa ddata ganolog o’n cyfarpar a’n cyfleusterau ymchwil.

Bydd y gronfa ddata yn galluogi:

  • Ymchwilwyr i adnabod adnoddau sydd eisoes yn bod i’w cynnwys er mwyn cefnogi cynigion ymchwil.
  • Cyfleoedd pellach ar gyfer ariannu yn unol â chanllawiau newydd Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK).
  • Meithrin diwylliant o rannu; i wella effeithiolrwydd adnoddau.

Bwriad y gronfa ddata yw cael y gwerth a’r deunydd gorau posibl o’r cyfarpar sydd gennym tra’n osgoi’r gost o ddyblygu. Mae’r prosiect yn ymateb i ganllawiau newydd ar gyfer ceisiadau am grant i Gynghorau Ymchwil sy’n galw am ystyriaeth i rannu cyfarpar cyn i’r opsiwn o bwrcasu gael ei ystyried.  

Mae cronfa ddata fewnol Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chadw yn ein System Gwybodaeth Ymchwil Gyfredol (CRIS): PURE. Mae ar gael i'w weld yma.

Rydyn ni hefyd yn cyfrannu i gronfa ddata cyfarpar ymchwil y DU a gedwir yn equipment.data. Siop un safle yw equipment.data sy’n cael ei hariannu gan y Cyngor Ymchwil Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg  (EPSRC) ar gyfer cyrchu cyfarpar ymchwil ledled y DU mewn unrhyw sefydliad sy’n cyfrannu. Mae’n darparu porth syml i gyrchu’r cronfeydd data hyn a’i fwriad yw gwella effeithiolrwydd a symbylu cydweithrediad.

Rydyn ni wedi cyflawni cydymffurfiad aur yn ôl eu safonau drwy wneud ein cronfa ddata mor hawdd i’w darganfod a’i harchwilio ag sy’n bosibl.

 

Mae cyfraniad Aberystwyth i'r gronfa ddata genedlaethol yn chwiliadwy yn gyhoeddus ar wefan equipment.data