Y Gyfraith a Throseddeg

Ydych chi’n awyddus i wneud gwahaniaeth? Ydych chi’n frwd dros faterion megis anghydraddoldeb ac anghyfiawnder? Os ydych chi, byddwch yn mwynhau astudio’r Gyfraith a dysgu am bynciau megis hawliau dynol a sut i'w gwarchod. Ond heblaw am y materion mawr, mae’r Gyfraith a Throseddeg yn rhywbeth sy’n effeithio arnon ni i gyd yn ein bywydau bob dydd, o brynu ffôn i rentu lle i fyw, ac mae hynny’n ei wneud yn bwnc hynod ddifyr. 

Mae’r Gyfraith yn bwnc uchel ei barch a chaiff graddedigion y Gyfraith eu gwerthfawrogi’n fawr ar draws nifer o sectorau. Mae llawer yn mynd i weithio ym maes y gyfraith, ond os mai llwybr arall sy’n apelio, bydd digon o ddewisiadau eraill yn agored i chi. 

Mae Troseddeg yn bwnc hynod ddiddorol sy’n astudio ystyr trosedd a pham mae rhai ymddygiadau penodol yn cael eu hystyried yn rhai troseddol. Byddwch yn archwilio goblygiadau labelu pobl yn droseddwyr a sut mae cymdeithas yn ymateb i ymddygiad troseddol drwy ganfod, cosbi ac adsefydlu troseddwyr. Byddwch hefyd yn ystyried effaith trosedd a throseddu ar ddioddefwyr ac ar y gymdeithas yn gyffredinol. Bydd gradd mewn Troseddeg yn eich herio yn barhaus i ddatgelu cymelliannau’r rhai sy’n troseddu, gan eu rhoi yng nghyd-destun polisi, ynghyd â pholisïau atal.

 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am ansawdd y dysgu a phrofiad myfyrwyr ac ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am brofiad myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da Y Times a'r Sunday Times 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd myfyrwyr ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da Y Times a'r Sunday Times 2022)

Pam astudio y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Dysgwyd y Gyfraith yn Aberystwyth ers 1901. Mae gan yr Adran draddodiad balch o ysgolheictod ac ymchwil ac mae hi wedi paratoi cenedlaethau o bobl o bob cwr o’r byd am yrfaoedd proffesiynol a bywyd yn gyffredinol. Mae hanes hir yr Adran yn tystio i graffter yr addysgu. 
 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i astudio troseddeg. P’un a eich bod yn dymuno canolbwyntio ar droseddeg yn gyfan gwbl, neu droseddeg ynghyd ag un o’r pynciau cytras, gan gynnwys y gyfraith, seicoleg a chymdeithaseg, rydych yn siŵr o gael profiad gradd o safon. 
 • Rydym wedi addysgu gweinidogion y wladwriaeth, gwleidyddion ac arweinwyr. Ond rydym hefyd wedi addysgu pobl sydd wedi dod yn gyfreithwyr mewn cwmnïau amlwladol (yn rhai bach, canolig a mawr), bargyfreithwyr, athrawon, swyddogion yr heddlu, darlithwyr prifysgol, newyddiadurwyr, cyflwynwyr teledu, gweithwyr cymdeithasol, a swyddogion y gwasanaeth prawf – pob un yn cyfrannu at newid cymdeithas er gwell yn eu ffordd eu hunain. 
 • Mae ein graddau israddedig yn canolbwyntio’n benodol ar ddeall ymddygiad troseddol, cyfiawnder ieuenctid, plismona ac atal troseddu, a pholisïau, prosesau a systemau cyfiawnder troseddol.
 • Os dewch i astudio yma, byddwch yn profi amgylchedd cefnogol fydd yn eich ysgogi ac a fydd yn rhoi boddhad i chi mewn adran a chanddi hunaniaeth benodol, profiad helaeth, addysgu rhagorol a gweithgarwch ymchwil deinamig, heb sôn am gefnogaeth llyfrgell a darpariaeth TG ardderchog. 
 • Rydym yn cynnig lleoliadau gwaith yn ystod y cwrs gradd. Er enghraifft, bydd ein modiwlau lleoliad gwaith megis Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol a’r lleoliad Cyfiawnder Troseddol yn rhoi'r cyfle i chi elwa o brofiad hynod werthfawr ac i feithrin y sgiliau y mae cyflogwyr yn edrych amdanynt wrth i chi ennill credydau a fydd yn cyfrif tuag at eich gradd. 
 • At hynny, cewch gymryd mantais o gyfleoedd eraill i ddatblygu sgiliau ymarferol ac ennill profiad go-iawn yn ystod eich astudiaethau, trwy gymryd rhan yn ein Clinig Cyfraith Teulu, ymuno â’r gymdeithas ymrysona fywiog, gwirfoddoli gyda’n prosiect ymchwil Dewis/Choice sy’n torri tir newydd wrth ganolbwyntio ar fynd i'r afael â phwnc sy’n prysur ddatblygu’n uchel ei broffil, sef cam-drin yr henoed, neu wirfoddoli gyda’n Prosiect Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr. 
   
“Mae Aberystwyth wedi dod yn lle arbennig iawn i mi. Yn un peth, fe wnes i gwrdd â fy nghariad yma ac rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes o bedwar ban byd. Rydw i wedi ymuno â chymdeithasau gwych ac ro’n i'n un o’r rhai a gynorthwyodd i sefydlu’r clwb futsal cyntaf, ac mae’r darlithwyr yma mor gymwynasgar wrth eich cefnogi gyda’ch gwaith academaidd!” ”
Alex Alex BSc Troseddeg
“Mae’r Adran Droseddeg mor groesawgar! Mae’r staff a’r myfyrwyr yn gwybod eich enw, felly mae pob darlith, seminar a chysylltiad arall yn bersonol. Mae hyn yn teimlo fel eu bod eisiau’r gorau i chi. Mae’r staff yn mynd y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir. Ni ellid gofyn mwy ohonynt”
Sam, Sam, BSc Troseddeg
“Aberystwyth oedd y lle gorau i mi allu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd modd i mi gwblhau fy mlwyddyn gyntaf gyfan yn Gymraeg a gwneud llawer o’r modiwlau dewisol yn Gymraeg hefyd. Roedd y staff mor gefnogol ac yna i mi pan roeddwn i eu hangen.”
Angharad Angharad BSc Troseddeg

Cyflogadwyedd

Mae datblygu sgiliau a fydd yn eich gwneud yn ddeniadol i gyflogwyr ac yn rhoi dechrau da ichi pan fyddwch chi’n edrych am waith yn golygu ehangu eich sgiliau presennol, creu cysylltiadau, ehangu’ch syniadau, a deall sut i ennill profiadau a’u defnyddio i wella’ch rhagolygon gyrfaol yn y dyfodol. 

Mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn rhoi cyflogadwyedd wrth wraidd y cwricwlwm, ac mae ein myfyrwyr yn meithrin sgiliau a gwybodaeth sy’n hanfodol ar gyfer y gweithle drwy gydol eu cynllun gradd. Rydym yn gweithio’n agos â’n Gwasanaeth Gyrfaoedd, sy’n cefnogi ein myfyrwyr i adnabod eu meysydd diddordeb ac i wneud y mwyaf o’u potensial. Ein nod yw paratoi myfyrwyr ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd proffesiynol, astudiaethau pellach a bywyd yn gyffredinol. Gall myfyrwyr sy’n dymuno cael profiad gwaith fanteisio ar un o’r modiwlau ar leoliad ac ennill credydau tuag at eu gradd. 

Lluniwyd ein modiwlau gyda golwg ar anghenion cyflogwyr a phroffesiwn y gyfraith a throseddeg ac rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu’ch sgiliau proffesiynol. Rydym hefyd yn gweithio gyda Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn derbyn y cyngor y maen nhw ei angen. 

Ymhlith y llwybrau fydd ar agor i chi gyda gradd yn y gyfraith mae: 

 • cyngor i ddinasyddion 
 • cyllid 
 • cyllid a thollau ei Mawrhydi 
 • mewnfudo 
 • llywodraeth leol 
 • gwaith paragyfreithiol 
 • ymchwil gwleidyddol 
 • rhoi cyngor cyfreithiol (yn gyfreithiwr neu fargyfreithiwr) 
 • y gwasanaeth sifil. 

Bydd gradd israddedig mewn Troseddeg yn cynnig ystod o gyfleoedd gyrfa. P’un a ydych yn dymuno gweithio fel ymarferydd yn y system cyfiawnder troseddol neu’n meddwl y byddai gyrfa ym maes ymchwil neu lunio polisi yn gweddu’n well i chi, bydd astudio gyda ni yn golygu y byddwch yn gallu dechrau rhoi ar waith hanfodion yr hyn rydych chi wedi ei ddysgu ar eich cwrs gradd.

Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol megis ymuno â chymdeithasau, gwirfoddoli ac ymgymryd â phrofiad gwaith wrth astudio’n ffordd dda i ddangos i gyflogwyr eich bod yn frwd ac yn fodlon mentro. Rydym yn eich annog i geisio gwneud y gorau o’ch amser gyda ni. Mae amrywiaeth o wahanol gyfleoedd gyrfa ar gael i fyfyrwyr Troseddeg. Ceir cyfleoedd cyffrous ym meysydd mewnfudo, addysg, gorfodi’r gyfraith, diogelu pobl, cynllunio cymunedol, eirioli, plismona, ymgynghori, gweinyddiaeth gyhoeddus a datblygu rhyngwladol.

Ymchwil

Mae’r pynciau yr ydym yn canolbwyntio arnyn nhw’n cynnwys pobl sy’n cael eu gwthio i'r cyrion oherwydd eu hoedran (yn ifanc neu’n hen), hawliau dynol, mudo, y gyfraith a rhywedd, cyfraith ryngwladol, cyfiawnder ieuenctid, plismona, damcaniaeth gyfreithiol, cyfraith fasnachol, cyfraith gyfansoddiadol, datganoli a chyfansoddiad newidiol y Deyrnas Unedig (DU). 

Mae ein prosiect Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr yn ymchwilio i allu cyn-filwyr a'u teuluoedd i gyrchu cyfiawnder. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn ac am ein prosiectau eraill ar dudalennau Adran y Gyfraith a Throseddeg. 

Mae tri aelod o staff wedi ennill Gwobrau Crwsibl Cymru yn y blynyddoedd diweddar - gwobrau sydd yn targedu ymchwilwyr sydd ar ddechrau neu yng nghanol eu gyrfa ac sy'n cynnig y cyfle iddyn nhw ddatblygu eu potensial fel arweinwyr ym maes ymchwil. Mae tua 30 o fyfyrwyr doethuriaeth yn yr adran ar hyn o bryd - llawer ohonynt o dramor. 

Mae ein staff yn cyfrannu'n sylweddol i'r sylfaen ymchwil ym meysydd y Gyfraith a Throseddeg. Mae cyfranogiad o'r fath yn cynnwys darparu arbenigedd pwnc a gwaith sy'n cyfrannu at ddatblygu isadeiledd academaidd a phroffesiynol, rhwydweithio, a gweithgareddau sy'n cael effaith sylweddol. Bu hefyd gyfranogiadau ar lefel genedlaethol, y DU ac yn rhyngwladol i ganoli a gwerthuso, rhoi darlithoedd, arholi allanol, datblygu prosiectau ar y cyd, cynghori ar bolisi ymchwil, yn ogystal â chymryd rhan a threfnu cynadleddau a chyfarfodydd ymchwil. 

Mae staff ymchwil yn defnyddio'u harbenigedd yn aelodau o gyrff cynghori yn y sector cyhoeddus ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Pwyllgor Ymgynghorol Cymreig Comisiwn y Gyfraith, Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol Cymru, Grŵp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar weithredu yn erbyn masnachu mewn pobl (GRETA); a'r Grŵp Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru. 

Mae Troseddeg yn faes dynamig a heriol lle mae troseddwyr ynghyd â’u troseddau yn newid yn barhaus. Gall hyn arwain at lawer o gyfleoedd i ymchwilio i bynciau newydd.