Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth yw’r costau ar gyfer llogi lleoliad?

Mae’r costau llogi lleoliad yn cychwyn o £50+TAW i logi ystafell gyfarfod fach am hanner diwrnod i £300+TAW i logi gofodau mwy. Gallwch sicrhau defnydd cyfyngedig o leoliadau allweddol ledled y campws am gyn lleied â £500+TAW.

A allwch chi ddarparu arlwyaeth?

Gall ein timau croeso ddarparu arlwyaeth ar gyfer unrhyw achlysur, pa un ai eich bod eisiau derbyniad diodydd gyda chanapés, cinio cynhadledd, neu fwffe poeth neu oer, neu ddim ond lluniaeth trwy gydol y dydd. Ymhellach, mae gennym amrywiaeth o leoedd bwyd ledled y campws i fodloni holl ofynion ein hymwelwyr.

A oes cyfleusterau parcio yn y lleol?

Mae lle parcio ar y safle ar gael ledled y campws ar gyfer ymwelwyr dydd ac ymwelwyr preswyl. Bydd ymwelwyr preswyl yn cael trwydded barcio yn rhan o’r broses archebu. Gellir darparu mapiau o’r meysydd parcio yn rhan o unrhyw archeb.

Sut mae archebu lle neu wneud ymholiad?

I archebu cysylltwch â’n tîm digwyddiadau ar conferences@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621960.

Beth yw manteision archebu llety Prifysgol?

Fel Prifysgol mae gennym brofiad o groesawu grwpiau mawr ac mae gennym amrywiaeth o neuaddau i fodloni’r rhan fwyaf o gyllidebau. Mae gennym dros 3,000 o welyau ar gael dros fisoedd yr haf. Mae’r prisiau’n dechrau o £20+TAW y pen am bob noson, ac mae’r pris yn cynnwys mynediad am ddim i’n cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf, Wi-Fi rhad ac am ddim ledled y campws, a thocynnau parcio.

Pryd mae’r cyfleusterau ar gael?

Mae ein cyfleusterau cyfarfod a chroeso ar gael trwy gydol y flwyddyn. Mae llety ar y campws ar gael yn ystod gwyliau haf y Brifysgol, ond mae rhywfaint o lety ar gael yn ystod y tymor hefyd.

Gwyboadeth am Deithio

Trên

Mae gwasanaethau trên yn rhedeg yn rheolaidd i Aberystwyth o Ogledd Cymru ac o Ganolbarth Lloegr (mae pob gwasanaeth o gyfeiriad y dwyrain yn mynd drwy Amwythig). Gweler gwefan Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol am amserau’r trenau ac am y gwahanol lwybrau (Saesneg yn unig).

Bws

Mae nifer o wasanaethau bws a choets y gellir eu defnyddio i deithio i Aberystwyth o rannau eraill o Gymru a Lloegr. Mae gwefan Traveline Cymru yn ffordd dda o ddod o hyd i’r gwasanaeth yr ydych ei angen.

Car

Mae’n hawdd cyrraedd Aberystwyth mewn car. Mae golygfeydd hardd i’w gweld o ba gyfeiriad bynnag y byddwch yn teithio. O’r dwyrain mae’r A44 yn dringo trwy Fryniau Cambria ac i lawr at yr arfordir, ac o’r gogledd neu’r de mae’r A487 yn cynnig golygfeydd trawiadol dros Fae Ceredigion.

Llywio Lloeren: SY23 3BY

Teithio o Bell

Gall ymwelwyr sy’n cyrraedd ar awyren, fferi neu’r Eurostar gysylltu â’r tîm digwyddiadau i gael gwybodaeth, mapiau a dewisiadau teithio i gyrraedd Aberystwyth.

Mapiau o’r Brifysgol

I gael rhagor o wybodaeth am Gampws y Brifysgol, ei lleoliad a’i hadnoddau, gweler https://www.aber.ac.uk/en/maps-travel/maps/